Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนติดตามและประเมินผล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรา 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนหมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง 18 หมู่บ้าน

จำนวนประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 9,702 คน แยกเป็นชาย 4,901 คน หญิง 4,801 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 68 คน/ตารางกิโลเมตร ดังตารางต่อไปนี้
ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
บ้านคำไหล
บ้านดอนกลาง
บ้านหนองหิน
บ้านจุการ
บ้านดอนน้ำคำ
บ้านหนองสองห้อง
บ้านห้วยหมาก
บ้านห้วยหมาก
บ้านขัวแคน
บ้านหนองเชือก
บ้านหนองแสง
บ้านคำบอน
บ้านดอนตูม
บ้านนาห้วยแดง
บ้านหนองนกทา
บ้านคำหว้า
บ้านดอนช้าง
บ้านห้วยหมากเหนือ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
457
111
142
261
217
185
452
423
215
520
158
144
471
177
255
168
196
349
493
114
139
232
214
179
439
423
210
519
156
138
447
164
220
145
177
392
950
225
281
493
431
364
891
846
425
1,039
314
282
918
341
475
313
373
741
205
48
58
102
86
92
206
194
92
257
73
65
211
73
116
74
82
164
รวม   4,901 4,801 9,702 2,198
          ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจ ณ เดือนมีนาคม 2553

สถานศึกษา
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  4  แห่ง
   - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  8  แห่ง
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  จำนวน  3  แห่ง
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  17  แห่ง

การสาธารณะสุข
   - สถานีอนามัย  จำนวน  2  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - ตำรวจชุมชนประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง

สถาบันทางศาสนา
   - วัดและสำนักสงฆ์  จำนวน  16  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34250
โทรศัพท์ : 
045-251704 แฟกซ์ : 045-251704  E-mail : admin@khamlai.go.th

www.khamlai.go.th